DEFINICJE

1.1. Sprzedawca – LTD "BABY SHOP". Dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej.

1.2. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.joyberry.pl/

1.3. Kupujący – osoba zamawiająca lub nabywająca towar w Sklepie Internetowym.

1.4. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5. Dane Osobowe – dane Kupującego określone w Polityce Prywatności.

1.6. Polityka Prywatności – dokument zatwierdzony przez Sprzedawcę, określający główne postanowienia dotyczące gromadzenia, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych oraz inne aspekty związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupu towarów w Sklepie internetowym.

1.8. Konto – konto utworzone z chwilą rejestracji Kupującego w Sklepie Internetowym, w którym przechowywane są dane osobowe podane przez Kupującego oraz dane o zamówieniach Kupującego składanych w Sklepie Internetowym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem prawnym wiążącym zarówno Kupującego, jak i Sprzedającego. Regulamin obejmuje prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, inne postanowienia umowy kupna-sprzedaży oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Zaleca się uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz upewnienie się, że dobrze je rozumiesz. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, nie powinieneś korzystać ze Sklepu Internetowego.

2.2. Do zakupów w Sklepie Internetowym uprawnione są następujące osoby:

– osoby fizyczne posiadające zdolność prawną, tj. mi. osoby powyżej 18 roku życia, których zdolność nie została ograniczona przez sąd;

– małoletnich w wieku 14-18 lat za zgodą rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem przypadków, gdy samodzielnie rozporządzają swoimi dochodami;

– osoby prawne działające przez upoważnionych przedstawicieli;

– upoważnieni przedstawiciele osób wymienionych powyżej.

2.3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Kupujący potwierdza, że ​​ma prawo do zakupu towarów w Sklepie Internetowym.

2.4. W celu potwierdzenia poprawności danych podanych przy rejestracji Konta w Sklepie internetowym do Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie wprowadzonych danych.

2.5. Za zamówienie towaru uważa się otrzymanie przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności w momencie składania zamówienia realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

3.1. Prawo do odstąpienia od umowy

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący powinien zalogować się na swoje Konto i podać informację o zwrocie w sekcji Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący zakupił towar jako gość bez rejestracji Konta, może zgłosić zwrot Sprzedającemu za pomocą linku przesłanego Kupującemu drogą mailową w celu poinformowania o dostarczeniu towaru. Kupujący może skorzystać z formularza zwrotu zamieszczonego na dole Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie do Kupującego wiadomości dotyczącej wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeśli Kupujący zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia Kupującego o odstąpieniu zwróci Kupującemu pełną otrzymaną kwotę, w tym transport towaru. opłata, ale z wyłączeniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy.

Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, jakiego użył Kupujący do zapłaty za towar, poprzez zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, z którego dokonano zapłaty za towar. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dokonania zwrotu lub opóźnienie w zapłacie za zwracany towar, jeżeli Kupujący podał nieprawidłowe dane wymagane do zwrotu. Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Sprzedawcy żądania odstąpienia od umowy, odeśle towar lub odeśle go do jednego ze sklepów wymienionych na stronie Sklepu Internetowego.

Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Kupujący ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości towaru spowodowane czynnościami, które nie były konieczne do stwierdzenia rodzaju, właściwości i funkcjonowania towaru.

3.2. Conditions of Returning Goods under Clause 3.1

Buyer can submit a request for a return or exchange of goods within 14 days after receiving the goods.

The Buyer may exercise the rights referred to in Clause 3.1 above subject to fulfilment of all the following conditions:

– the item is not damaged or its appearance is substantially unchanged;

– the item has not been opened and has retained its consumption properties;

– the item is returned with all the internal and external labels, protective films etc. that were on the item at the moment of its purchase intact, i. e. not cut, removed etc.   

3.3. Prawo do zwrotu wadliwych produktów

W przypadku uznania przez Kupującego, że otrzymany towar jest złej jakości, ma prawo zgłosić Sprzedającemu żądanie w ciągu 14 dni od daty dostawy. W takim przypadku Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie korzystając z danych zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego „Kontakt” i poda swoje dane takie jak imię, nazwisko, powód zwrotu. towar, numer zamówienia lub numer faktury potwierdzającej zapłatę za towar, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) oraz dane bankowe (numer konta, nazwa i kod banku) w przypadku zapłaty przez Kupującego kwoty (lub jej części) podlega zwrotowi na rachunek bankowy Kupującego. Kupujący może żądać od Sprzedającego:

– wymienić towar złej jakości na towar dobrej jakości; lub

– obniżyć cenę towaru; lub

– zwróć wpłaconą kwotę.

Za rzecz uważa się rzecz dobrej jakości, jeżeli (i) rzecz odpowiada opisowi i właściwościom podanym w Sklepie internetowym; (ii) rzecz nadaje się do normalnego użytkowania w taki sam sposób, jak inne towary tego samego rodzaju; oraz (iii) jakość i właściwości przedmiotu są takie, jakich można oczekiwać od innych towarów tego samego rodzaju.

Kupujący może zgłosić Sprzedającemu żądanie i zwrócić towar za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedający dokładnie sprawdzi zwrócony przedmiot i poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozsądnym terminie, czy spełni którekolwiek z powyższych żądań Kupującego. Zwrot pieniędzy lub wymiana towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wysłania e-maila potwierdzającego zwrot/wymianę.

W przypadku żądania zwrotu pieniędzy przez Kupującego, a żądanie to jest uzasadnione, pełna kwota zapłacona przez Kupującego zostanie zwrócona wraz z kosztami dostawy i przesyłki zwrotnej. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, jaki został wybrany przez Kupującego przy zakupie towaru.

3.4. Metody zwrotu

Kupujący może zwrócić towar wysyłając go za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej, podając kod śledzenia.

3.5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty i odbioru zakupionego towaru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Kupujący bez ważnej przyczyny odmówi przyjęcia towaru przy odbiorze, na żądanie Sprzedającego Kupujący pokryje koszty zwrotu towaru. Kupujący pokryje koszty żądane przez kuriera również w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym z kurierem terminie.

3.6. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia przydzielonych mu danych logowania do Konta i nie ujawniania ich osobom trzecim. Kupujący jest odpowiedzialny za zachowanie tych danych i ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania (przesyłanie danych, złożone zamówienia, komentarze konsumentów itp.) podejmowane w Sklepie internetowym po zalogowaniu się do Konta oraz skutki tych działań. W przypadku utraty danych do logowania, Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych podanych w sekcji serwisu „Kontakt”.

3.7. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane Kupującego podane w Sklepie internetowym są dokładne, poprawne i kompletne. W przypadku zmiany tych danych Kupujący zaktualizuje je w sekcji Moje Konto lub poinformuje Sprzedawcę o zmianie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane podane w sekcji serwisu „Kontakt”. Sprzedający w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego i/lub osoby trzecie z powodu niepodania przez Kupującego aktualnych i/lub kompletnych danych osobowych lub aktualizacji/uzupełnienia danych w przypadku ich zmiany. Jeżeli Kupujący w celu korzystania ze Sklepu Internetowego podał dane osobowe osób trzecich, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem podania i wykorzystania tych danych.

3.8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek kwestii dotyczących towarów zakupionych w Sklepie internetowym, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych podanych w sekcji Sklepu Internetowego „Kontakt”. Ponadto Kupujący może złożyć wniosek/reklamację do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów.

PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

4.1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu korzystanie z usług Sklepu Internetowego, którego warunki działania określa niniejszy Regulamin oraz inne warunki opublikowane w Sklepie Internetowym.

4.2. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił za towar, ale nie ma możliwości nawiązania z nim kontaktu w oparciu o wybrany sposób dostawy, zamówienie Kupującego zostanie anulowane i zwrócone Sprzedającemu.

4.3. Sprzedawca dostarczy towar wybraną przez Kupującego metodą zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.4. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę zamówionego w Sklepie internetowym towaru z przyczyn nieprzewidzianych, związanych z dostawcami lub z powodu braku towaru, Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę kupna-sprzedaży poprzez udzielenie Kupującemu ogłoszenie. W takim przypadku Sprzedający może zaoferować Kupującemu inny przedmiot o tej samej lub wyższej jakości i wartości. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia takiej rzeczy, Sprzedający zwróci wpłaconą przez Kupującego kwotę na konto Kupującego, z którego dokonano płatności, w terminie 5 dni roboczych.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdym czasie wszelkich towarów ze Sklepu Internetowego oraz zmiany wszelkich informacji w Sklepie Internetowym lub ich usunięcia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamówienia Kupującego, jednakże mogą wystąpić wyjątkowe sytuacje, gdy zamówienie musi zostać anulowane po przesłaniu potwierdzenia zamówienia, a Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania go w każdym czasie.

4.6. W przypadku, gdy Kupujący podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i powiadomieniu Sprzedającego zgodnie z procedurą określoną w pkt. 3 niniejszych Warunków, Sprzedawca zwróci kwotę zapłaconą przez Kupującego zgodnie z procedurą określoną w pkt. 3 z tego.

4.7. W przypadku korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego z naruszeniem niniejszego Regulaminu, próby wyrządzenia szkody stabilności i bezpieczeństwu jego funkcjonowania lub w inny sposób naruszy prawo irlandzkie, Sprzedawca ma prawo ograniczyć Kupującemu korzystanie ze Sklepu internetowego lub zlikwidować konto Kupującego bez ostrzeżenia. W każdym przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku ataku na systemy informatyczne, wirusy lub inne oprogramowanie, złośliwe oprogramowanie itp., które mogą mieć wpływ na komputery osób korzystających ze Sklepu internetowego, sprzęt IT, dane lub materiały jako w wyniku korzystania lub pobierania treści ze Sklepu Internetowego lub stron, do których znajdują się odnośniki.

4.8. W przypadku, gdy w Sklepie internetowym znajdują się odnośniki do innych stron internetowych oraz informacje osób trzecich, odnośniki te mają charakter wyłącznie informacyjny, a Sprzedawca nie sprawuje kontroli nad takimi stronami internetowymi niezależnie od ich treści i informacji na nich zawartych. W związku z tym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku ich użytkowania.

ZAMÓWIENIA

5.1. Cena towaru podana w Sklepie Internetowym w chwili złożenia zamówienia jest ostateczna i wiążąca zarówno Kupującego, jak i Sprzedawcę, z wyjątkiem przypadków oczywistych omyłek. Jeżeli Sprzedający ustali, że cena jakiegokolwiek towaru zamówionego przez Kupującego jest nieprawidłowa, Sprzedający poinformuje Kupującego tak szybko, jak to możliwe, aby Kupujący mógł albo potwierdzić zamówienie z prawidłową ceną, albo anulować zamówienie. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu przez Sprzedającego z Kupującym, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty zostaną zwrócone. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, jednak poza okolicznościami, o których mowa powyżej, zmiany te nie będą miały wpływu na zamówienia, dla których Sprzedawca przesłał potwierdzenia zamówienia. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w euro wraz z podatkiem VAT. Do ceny zostaną doliczone koszty dostawy towaru zależne od wybranego sposobu dostawy i płatności.

5.2. Kupujący może zamawiać i kupować towary w Sklepie internetowym w jeden z następujących sposobów:

– dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym i zakładając Konto. Kupujący musi podać wszystkie dane wymagane do rejestracji. Kupujący może zalogować się do Konta poprzez podanie adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz hasła Kupującego;

– bez rejestracji, w takim przypadku Kupujący podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy.

5.3. Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany przy zamawianiu towaru.

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

6.1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie internetowym wybiera sposób dostawy oraz podaje dokładny adres dostawy.

6.2. Jeżeli Kupujący nie jest w stanie sam odebrać towaru, a towar został dostarczony pod wskazany adres zgodnie z innymi danymi podanymi przez Kupującego, Kupującemu nie przysługuje roszczenie o dostarczenie towaru do niewłaściwego odbiorcy.

6.3. Towary ze Sklepu Internetowego mogą być dostarczane na całym świecie.

6.4. Metody dostawy i opłaty:

– Dostawa kurierem do drzwi lub terminalu odbioru. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.joyberry.pl//dostawa/

* Ceny mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych ofert partnerów. Cena dostawy dotyczy jednego zamówienia. *

Dokładna wysokość kosztów dostawy zostanie podana w Sklepie Internetowym przed potwierdzeniem zamówienia. Koszty dostawy nie ulegają zmianie po potwierdzeniu zamówienia.

6.5. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeżeli dostawa towaru nie powiodła się lub jest opóźniona z winy Kupującego lub z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

6.6. Przy odbiorze towaru Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania (sprawdzić opakowanie zewnętrzne pod kątem uszkodzeń) oraz podpisać dokument przekazania i odbioru zamówienia. Z chwilą podpisania przez Kupującego dokumentu przekazania i odbioru zamówienia uważa się, że zamówienie zostało dostarczone w należytym stanie. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia opakowania (zgniecionego, zamoczenia lub innego uszkodzenia), Kupujący odnotuje to na dokumencie przekazania i odbioru zamówienia; w przypadku dostarczenia zamówienia przez kuriera – zostanie sporządzony protokół o uszkodzeniu opakowania i zawiadomi Sprzedawcę o uszkodzeniu. W przypadku niepodjęcia przez Kupującego powyższych czynności Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie towaru oraz dostawę niekompletnego zamówienia, jeżeli niezgodność tę można stwierdzić na podstawie oględzin towaru. Po odebraniu towaru w terminalach samoobsługowych i stwierdzeniu niezgodności Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedawcę.

6.7. Charakterystyka towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym określana jest w opisach umieszczanych przy wszystkich towarach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność koloru, kształtu lub innych cech towaru znajdującego się w Sklepie internetowym z rzeczywistym rozmiarem, kolorem i rodzajem towaru.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Kupującego Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów z nim związanych. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania go w Sklepie Internetowym. W przypadku braku zgody Kupującego z nową wersją Regulaminu, Kupujący ma prawo odstąpić od zmian i uzupełnień, jednak w takim przypadku traci on prawo do korzystania ze Sklepu Internetowego. Obowiązuje aktualna wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

7.2. Strony będą zwolnione z wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli wykonanie tych zobowiązań zostanie uniemożliwione z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od stron określonych w Zasadach zwolnienia z odpowiedzialności w razie wystąpienia siły wyższej, zatwierdzonych Uchwałą z dnia rząd Irlandii.

7.3. Właścicielem wszelkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wszystkich treści tekstowych i graficznych Sklepu internetowego jest Sprzedawca lub zewnętrzny dostawca treści. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści Sklepu internetowego jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

7.4. Sprzedający nie ponosi żadnego ryzyka i jest bezwarunkowo zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, gdy Kupujący nie zapoznał się dokładnie z niniejszymi Warunkami, mając do tego możliwość.

7.5. Stosunki prawne wynikające z niniejszych Warunków podlegają prawu łotewskiemu. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z procedurą określoną przez prawo łotewskie.

7.6. Każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego wyraża zgodę, aby komunikacja ze Sprzedawcą odbywała się głównie drogą elektroniczną. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udzieli informacji publikując je na stronie Sklepu Internetowego. Wszelkie zawiadomienia i zapytania Kupujący przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwoniąc pod numer telefonu podany w sekcji Sklepu Internetowego „Kontakt”.